Dodatek XLAM jako baza danych

Od jakiegoś czasu szukałem rozwiązania, aby ustawić skoroszyt Excel jako bazę danych dla innych skoroszytów. Ostatnio wykonałem test z plikiem XLAM na dysku sieciowym, który potwierdza że takie rozwiązanie jest możliwe, ale dopiero jak ruszy pierwsza aplikacja wtedy będę miał 100% pewność.

Aby dowiedzieć się jak stworzyć plik .xlam zajrzyj do posta „Tworzenie dodatku w Excelu”.

Poniższy prosty kod potwierdza, że dodatek XLAM może być używany jako „baza danych”. Po dodaniu dodatku do Excela, makro może być uruchomione w każdym skoroszycie. Excel rozróżnia dwa różne pliki jako ThisWorkbook i ActiveWorkbook. Jeden to otwarty skoroszty .xlsx, a drugi dodatek .xlam.

Poniższy pokazuje w całości, choć tylko fragment to używanie .xlam jako bazy danych.

' Source: n/d

Public Sub XLAMDB()
Dim i As Long

With ThisWorkbook.Sheets("Ceny")
  i = 1
  Do Until .Cells(i, 1) = ""
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 1) = .Cells(i, 1)
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 2) = .Cells(i, 2)
    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells(i, 3) = .Cells(i, 3)
  i = i + 1
  Loop
End With
End Sub

Poniżej przedstawiam kod, który wykorzystuje dodatek XLAM jako bazę danych. Ok, zapewne ktoś zapyta „po co?”. Już tłumaczę. Stworzyłem aplikację, która sprawdza niektóre z lokalizacji magazynowych – nie będę wchodzić w szczegóły. Ważne jest to, że użytkownik ma za zadanie obrobić dane z SAP, które zostały zrzucone. Normalnie, aby obrobić dane powinien zaimportowane dane skopiować do pliku .xlsm, gdzie ukryty jest kod i w jakimś arkuszu są podane lokalizacje magazynowe, które mają być brane pod uwagę. Czyli de facto dane z arkusza w pliku .xlsm to tak na prawdę baza danych. Dzięki .xlam, nie ma konieczności szukania pliku .xlsm by uruchomoć kod – jest on dostępny od ręki z bazą lokalizacji, które mają być sprawdzone.

Option Explicit

' ----------- INFO O MODULE v. 0.0.21 ------------------------------------------------------
' 1. Automatycznie tworzenie zlecenia przeniesienia towaru w lokalizacje Replenishmentu.
'  Automatyczna obróbka danych uzyskanych w SAP, ostateteczny dokument przekazywany jest
'  magazynierowi - jako zlecenie przeniesienia towaru.
' 2. Kod z tego modułu ukryty jest w dodatku XLAM - który trzeba "zainstalować lokalnie"
'  na komputerze osoby wykonującej kod.
' 3. Dodatek XLAM wykorzystywany jest jako baza danych (arkusz Replenishment Bin), gdzie
'  przechowywane są wszytskie lokalizacje Replenishmentu na magazynie.
' ------------------------------------------------------------------------------------------

Public Sub FinalizeReplenishment()
' Tworzenie druku Replenishmentu (pola zbiorcze) do wydania pracownikowi
' magazynu, aby przemagazynowac towaru do lokalizacji Replenishmentu

Dim XlamFileName, ReplenishmentFile, CodeVersion As String
Dim ThisWorkbookCounter, XlamWorkbookCounter, LastRow, i As Long
Dim rng As Range
Dim ErrorJump, StartTime, EndTime, FinalTime

On Error GoTo ErrorJump

' Przypisanie zmiennych
StartTime = Format(Time(), "Long Time")
CodeVersion = "App. v.0.0.21" 'do ewentualnej zmiany
XlamFileName = ThisWorkbook.Name
ReplenishmentFile = ActiveWorkbook.Name
ThisWorkbookCounter = 2
XlamWorkbookCounter = 2

With Workbooks(ReplenishmentFile).ActiveSheet

  ' Znalezienie ostatnego wiersza w aktywnym arkuszu
  LastRow = .Cells(.Rows.Count, "H").End(xlUp).Row

  ' Dodawanie formuły Wyszukaj.Pionowo aby wyróżnić lokalizacje
  ' Replenishmentu zgodne z tymi w bazie danych
  .Cells(1, 20) = "Formula"
  .Cells(2, 20).Formula = "=VLOOKUP(J2,'[" & XlamFileName & "]Replenishment Bin'!$A$2:$E$71,1,0)"
  .Range("T2").AutoFill Destination:=Range("T2:T" & LastRow)
  
  ' Filtrowanie danych - pokazanie tylko Replenishmentu z całości
  ' zrzutut z SAP, gdzie są wszysytkie Transfer Order Numbers
  .Range("A1:T1").Select
  Selection.AutoFilter
  .Range("T1").Activate
  .Range("$A$1:$T" & LastRow).AutoFilter Field:=20, Criteria1:="<>#N/A", Operator:=xlFilterValues
  
  ' Kopiowanie pofiltrowanych danych w inne
  ' miejsce w akruszu aby je zachować
  .Range("$A$1:$T" & LastRow).Select
  Selection.Copy
  .Cells(1, 22).Select
  .Paste
  
  ' Usuwanie danych źródłowych - robienie miejsca dla finalnych danych
  .Columns("A:U").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  
  ' Usuwanie niepotrzebnych kolumn z finalnego pliku
  .Cells(1, 2) = "Barcode TO"
  .Columns("G:I").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  .Columns("H:Q").Select
  Application.CutCopyMode = False
  Selection.Delete Shift:=xlToLeft
  
  ' Znalezienie ostatnego wiersza w finalnych danych
  LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
  
  ' Tworzenie kodów kreskowych z TO
  ' Ustawianie rodzaju czcionki i rozmiaru czcionki
  .Cells.Select
  With Selection
    .Font.Name = "Calibri"
    .Font.Size = 11
    .VerticalAlignment = xlCenter
    .HorizontalAlignment = xlCenter
  End With
  For i = 2 To LastRow
    .Cells(i, 2) = "*" & .Cells(i, 1) & "*"
    .Cells(i, 2).Font.Name = "Free 3 of 9 Extended"
    .Cells(i, 2).Font.Size = 26
  Next i
  
  ' Dodanie informacji pod zleceniem Replenishmentu
  .Cells(LastRow + 2, 1) = "              " ' trochę uproszczone poszerzanie kolumny / lepsze dopsowanie do wydruku
  .Cells(LastRow + 2, 2) = "Uzupelnienie lokalizacji pickingowych"
  .Cells(LastRow + 2, 2).HorizontalAlignment = xlLeft
  .Cells(LastRow + 2, 3) = "                 " ' trochę uproszczone poszerzanie kolumny / lepsze dopsowanie do wydruku
  .Cells(LastRow + 4, 2) = "Zrealizowal - ........................... / data - ..................."
  .Cells(LastRow + 4, 2).HorizontalAlignment = xlLeft
  
  ' Dodawanie obramowania
  Set rng = Range("A1:G" & LastRow)
  With rng.Borders
    .LineStyle = xlContinuous
    .Weight = xlThin
  End With
  
  ' Dopasowanie szerokości kolumn dla calego arkusza
  .Cells.Select
  Columns.EntireColumn.AutoFit
  Rows.EntireRow.AutoFit
  
  ' Dopsowanie zawartości do wydruku
  .PageSetup.PrintArea = "$A:$G"
  Application.PrintCommunication = False
  With .PageSetup
    .PrintTitleRows = "$1:$1"
    .Orientation = xlLandscape
    .FitToPagesWide = 1
    .FitToPagesTall = False
    .CenterHorizontally = True
  End With
  Application.PrintCommunication = True
  
  ' Potwierdzenie wykonania kodu
  .Cells(1, 1).Select
  EndTime = Format(Time(), "Long Time")
  FinalTime = Format(CDate(EndTime) - CDate(StartTime), "Long Time")
  MsgBox "Wykonano w czasie " & FinalTime & ".", vbInformation, CodeVersion & " POTWIERDZENIE..."
  Exit Sub '
  
End With

Exit Sub
  
' Obsługa ewentualnych błedów
ErrorJump:

MsgBox "Kod zostal zatrzymany. Popraw bledy i uruchom makro jeszcze raz." & Chr(10) & Chr(10) & _
    "Kod bledu: " & Err.Number & Chr(10) & _
    "Opis bledu: " & Err.Description & Chr(10) & _
    "Linia kodu: " & Erl, vbCritical, CodeVersion & " BLAD KODU..."
End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.