Kopiowanie zawartości z pliku TXT

Potrzebowałem mieć zmienną z nazwą projektu. Jako, że nazwa mogła się zmienić, Excel VBA musiał pobierać różne zmienne zależne od zastosowań. Dlatego też, zmienna została umieszczona w pliku txt, w lokalizacji pliku XLAM.

W każdej chwili nazwa projektu mogła być zmieniona, i inna osoba mogła użyć dodatku XLAM w innym projekcie TDF.

' Source: https://stackoverflow.com/questions/40053865/vba-identify-and-copy-row-from-txt-file

Sub GetTfsProjectName()

Dim FileNamePath, ProjectName, XLAMPath As String

XLAMPath = ThisWorkbook.Path
FileNamePath = XLAMPath & "\TFSProjectName.txt"
Open FileNamePath For Input As #1
Line Input #1, ProjectName

Debug.Print ProjectName
Close #1

End Sub