Obliczanie różnicy czasu w formacie czasu

Gdy chce się poinformować użytkownika ile czasu zajęło wykonanie kodu możemy użyć poniższego kodu.

Zmienną StartTime deklarujemy zawsze na początku kodu, zmienną EndTime na końcu kodu. Metoda Application.Wait została użyta tylko po to, aby w tym krótkim kodzie pokazać różnicę czasu. Czytaj dalej

Kopiowanie zawartości z pliku TXT

Potrzebowałem mieć zmienną z nazwą projektu. Jako, że nazwa mogła się zmienić, Excel VBA musiał pobierać różne zmienne zależne od zastosowań. Dlatego też, zmienna została umieszczona w pliku txt, w lokalizacji pliku XLAM.

W każdej chwili nazwa projektu mogła być zmieniona, i inna osoba mogła użyć dodatku XLAM w innym projekcie TDF.

' Source: https://stackoverflow.com/questions/40053865/vba-identify-and-copy-row-from-txt-file

Sub GetTfsProjectName()

Dim FileNamePath, ProjectName, XLAMPath As String

XLAMPath = ThisWorkbook.Path
FileNamePath = XLAMPath & "\TFSProjectName.txt"
Open FileNamePath For Input As #1
Line Input #1, ProjectName

Debug.Print ProjectName
Close #1

End Sub